Pochard (Aythya ferina) — Breeding distribution maps

DISTRIBUTION MAPS

Breeding distribution map

Change in breeding distribution map