Pochard (Aythya ferina) — Winter distribution maps

DISTRIBUTION MAPS

Winter distribution map

Difference between breeding and winter distribution map